Regulamin sklepu internetowego Skrywane Pragnienia

Regulamin ten określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Skrywane Pragnienia oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Sklep należy do Anna Valetta z siedzibą w Poznaniu, oś. Kosmonautów 6 i jest prowadzony w jej imieniu przez Administratora sklepu tj. przez Wydawnictwo Desiderium będące imprintem wydawniczym firmy ANBIT Anna Biniek z siedzibą w Poznaniu, ul. Zagajnikowa 39/41, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 7821732920 oraz REGON 631273838.

W każdej chwili możesz się z nami skontaktować, pisząc na adres: sklep@skrywanepragnienia.pl

Życzymy udanych zakupów i do przeczytania

§1 Definicje

Na potrzeby regulaminu sklepu internetowego Skrywane Pragnienia przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, czyli dokonująca zakupu niezwiązanego z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Klient – każdy podmiot, który za pośrednictwem sklepu dokonuje zakupu związanego z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient;

Sprzedawca – będący jednocześnie administratorem sklepu skrywanepragnienia.pl, czyli Wydawnictwo Desiderium będące imprintem wydawniczym firmy ANBIT Anna Biniek z siedzibą w Poznaniu, ul. Zagajnikowa 39/41, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 7821732920 oraz REGON 631273838;

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym skrywanepragnienia.pl/sklep;

Produkt – dostępny w sklepie produkt fizyczny lub produkt cyfrowy (np. e-book), będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą;

Przedmiot umowy – produkt będący Przedmiotem umowy;

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta;

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty przeznaczone do Zakupu;

Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez podanie danych koniecznych do realizacji Zamówienia, dodanie Produktów do Koszyka, oraz określenie warunków Sprzedaży, w tym Płatności;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Formularza zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą;

Umowa – umowa zawarta z Klientem na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2104 roku w przypadku Konsumentów oraz umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu internetowego Skrywane Pragnienia;

Płatność – metoda dokonania zapłaty za Przedmiot umowy, wymieniona w treści regulaminu;

Czytelnik Newsletter’a – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną;

Newsletter – elektroniczny biuletyn, rozsyłany za pośrednictwem Internetu do prenumeratorów w celu: prezentowania nowości w tym nowych produktów, usług, promocji, publikowanych materiałów np. fragmentów książek i opowiadań, dostarczenia Magazynu Skrywane Pragnienia, informowania o wydarzeniach i aktualnościach. Korespondencja ma charakter cykliczny;

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu, dostępny pod adresem skrywanepragnienia.pl/regulamin-sklepu/

§2 Postanowienia wstępne

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupującego.

Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia Kupującemu zawarcie umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie, jak również umowy o dostarczenie produktów cyfrowych (takich jak e-booki), znajdujących na stronach Sklepu.

Wszelkie działania podejmowane przez Kupującego w ramach Sklepu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. Kupujący jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, do nieprzesyłania spamu, do nieprowadzenia jakiejkolwiek działalności reklamowej czy prawnie zabronionej oraz mogącej zakłócać prawidłowe działanie Sklepu. Podczas korzystania ze Sklepu niedozwolone jest dostarczanie treści niezgodnych z prawem ¬– dotyczy to w szczególności przesyłania tego typu treści za pośrednictwem wszelkich formularzy dostępnych w Sklepie.

Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie pod pseudonimem lub anonimowo. W przypadku dokonania przez Kupującego zakupu pod pseudonimem lub anonimowo, Sprzedający zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia i dokonania zwrotu wpłaconych środków.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub wadami urządzeń technicznych Kupującego.

Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Sklepu materiałów, wymaga zgody Sprzedającego i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.

§3 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu Skrywane Pragnienia, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień na Produkty, potrzebne jest podstawowe oprogramowanie takie jak: urządzenie końcowe z dostępem do sieci internetowej i przeglądarką internetową typu Chrome, Mozilla, Opera czy Safari, oraz aktywne konto poczty elektronicznej, na które będą wysyłane potwierdzenia oraz produkty cyfrowe, jeśli takie zostaną zakupione w Sklepie Skrywane Pragnienia. Produkty cyfrowe (e-booki) będą udostępniane m.in. w formacie pdf, a do ich odtworzenia niezbędne jest oprogramowanie komputerowe, np. program Adobe Reader.

§4 Informacje ogólne

Przeglądanie asortymentu Sklepu, czyli zapoznanie się z jego ofertą, nie wymaga rejestracji w Sklepie. Z kolei składanie Zamówień na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu, wymaga podania takich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji Zamówienia.

Ceny Produktów podane w Sklepie są cenami brutto, w polskich złotych.

W przypadku Produktów cyfrowych oferowanych na stronach Sklepu, nie występują koszty wysyłki.

Na końcową – czyli ostateczną kwotę do zapłaty, ma wpływ: wybór rodzaju przesyłki (jeśli taki jest konieczny, by dostarczyć produkt Kupującemu) oraz wybór metody Płatności, o czym Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Kupujący jest także informowany, że w przypadku wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży na zakup produktu cyfrowego (e-booka), zakupiony produkt nie podlega zwrotowi.

Kupujący jest zobowiązany do korzystania z zakupionych w Sklepie produktów cyfrowych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego.

§5 Produkty fizyczne

Zamówienia Produktów fizycznych są realizowane przez wysyłkę zakupionych produktów fizycznych na adres podany przez Kupującego.

Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, chyba że w czasie składania zamówienia Kupujący był poinformowany o innych terminach realizacji.

Zamówienie uznaje się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.

Przesyłka powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego przez niego sposoby dostawy.

§6 Produkty cyfrowe

Zamówienia Produktów cyfrowych są realizowane poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości z instrukcją pobrania lub uzyskania dostępu do Produktu cyfrowego.

Z chwilą wysłania wiadomości, o której mowa w §6.1., Produkt cyfrowy objęty przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczony Kupującemu w całości.

§7 Złożenie zamówienia oraz jego realizacja

Kupujący może złożyć Zamówienie jako gość.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

Płatności obsługiwane są przez spółki Hotpay, będącą częścią holdingu Lead Group SA, Integratora Płatności Paynow w ramach mBanku S.A, oraz PayPal (Europe) S.à r.l. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: płatności elektroniczne, płatności Blik, płatności za pomocą sms premium.

Dokładne opisy oferowanych produktów razem z cenami są prezentowane na stronach Sklepu.

Kwota do zapłaty może się różnić od tej określonej w Sklepie w przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pomocą sms premium, o czym Klient jest informowany przed zatwierdzeniem płatności. W przypadku płatności smsem, cena jest zaokrąglona w górę do wartości najbliższego SMS Premium i podawana kupującemu przed koniecznością opłacenia zamówienia.

W celu złożenia zamówienia należy:

  • wypełnić formularz zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka wybranych przez Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia;
  • wybrać sposób dostawy zamówionych produktów oraz metody płatności za zamówienie;
  • warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie, Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

W zależności od przedmiotu zamówienia, pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

  • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  • w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.

Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, to złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju, odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

W formularzu zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

Realizacja Zamówienia oraz wysyłka Produktu nastąpią z chwilą zaksięgowania wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego lub w przypadku płatności kartą czy sms premium, od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Dostawa Produktu cyfrowego odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu, a niezbędne jest do tego podanie przez Kupującego prawidłowego adresu konta poczty elektronicznej. Dostawa Produktu fizycznego odbywa się wyłącznie wysyłkowo, a niezbędne jest do tego podanie przez Kupującego prawidłowego adresu pocztowego i danych wymaganych do dostarczenia przesyłki.

§8 Ochrona własności intelektualnej

Sprzedawca informuje Kupującego, że treści zawarte w sklepie, Produkty fizyczne, Produkty cyfrowe, teksty oraz grafiki wchodzące w skład Produktów, objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy

Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w §8.1. mogą skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.

§9 Newsletter

Czytelnikami Newsletter’a mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Wszelkie materiały przekazywane poprzez Newsletter, w szczególności „Magazyn Skrywane Pragnienia”, fragmenty książek, opowiadania, stanowią własność Sprzedawcy. Wszelkie prawa co do udostępniania, rozpowszechniania i sprzedaży są zastrzeżone. Każde udostępnienie, rozpowszechnianie lub sprzedaż teksu bez wiedzy i akceptacji Sprzedawcy podlega karze zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 880.

Czytelnik zapisujący się do Newsletter’a w celu otrzymywania bezpłatnych rozdziałów oraz wszelkich innych informacji, musi zaakceptować niniejszy Regulamin oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do korzystania z Newsletter’a.

Usuniecie konta z Newsletter’a jest całkowicie bezpłatne.

W celu usunięcia konta z Newsletter’a prosimy o skorzystanie z opcji w otrzymanej wiadomości lub napisanie odpowiedniej dyspozycji na adres internetowy magazyn@skrywanepragnienia.pl, zatytułowanej „REZYGNACJA Z NEWSLETTER’A”.

§10 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy w stanie nienaruszonym i niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, a także jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie produktu do wysyłki.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrot Produktu fizycznego. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwrotu.

§11 Odpowiedzialność za wady

Umową Sprzedaży objęte są Produkty fizyczne oraz Produkty cyfrowe, a Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym niezwłocznie Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia związane ze stwierdzoną wadą lub składając stosownej treści oświadczenie w tym: zwięzły opis wady, okoliczności jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na podany w niniejszym Regulaminie adres e-mail Sprzedawcy.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§13 Dane osobowe w sklepie internetowym Skrywane Pragnienia

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

Dane osobowe zbierane są w celu realizacji Umowy sprzedaży, obsługi zamówień, oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami, a Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe, wyraża jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę. Kupujący ma także możliwość wglądu w swoje dane, ich aktualizacji lub usunięcia zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności Sklepu.

Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów oraz Konsumentów, a szczegóły zasady zbierania, ochrony, przetwarzania oraz przechowywania danych zostały opisane w Polityce Prywatności Sklepu skrywanepragnienia.pl.

§14 Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, przy czym zmiany te mogą być uzasadnione jedynie ważnymi przyczynami, np. zmianą w przepisach prawnych, zmianami sposobów płatności, itd. Jednocześnie Sprzedawca zaznacza, że do umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu ówcześnie obowiązującego.

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin, znajdującej się w stopce strony sklep.skrywanepragnienia.pl

O zmianach w Regulaminie Kupujący będą powiadamiani drogą elektroniczną na adres mailowy podany przy Rejestracji lub przy składaniu Zamówienia lub informacja o aktualnej wersji Regulaminu zostanie umieszczona na stronie Internetowej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, tj. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.Aktualizacja Regulaminu: 30 listopada 2020, 02:38 CET